Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen in de bijzondere voorwaarden die aan de koper worden overhandigd, zijn de onderstaande clausules strikt van toepassing op alle transacties tussen Les Carrières de la Pierre Bleue Belge nv (‘de verkoper’) en de klant (‘de koper’).

OFFERTE

1. Onze offertes zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden aanvaard binnen een kalendermaand of binnen de optietermijn die in de bijzondere voorwaarden is vermeld.

2. Geen enkel werk of levering wordt voor onze rekening aangenomen zonder schriftelijke toestemming van onzentwege. De aan onze agenten toevertrouwde bestellingen zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging door de directie van onze firma, hierna de ‘verkoper’ genoemd.

3. Alle telefonische en mondelinge mededelingen moeten altijd schriftelijk worden bevestigd, per e-mail of gewone post. Anders behoudt de verkoper zich het recht voor ze als nietig te beschouwen.

4. Een offerte van de verkoper is alleen geldig als de bij de bestelling ingediende documenten in alle opzichten (afwerking, afmetingen en hoeveelheden van de stenen) overeenstemmen met de documenten die voor de prijsofferte zijn gebruikt. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen tot aan het moment van verzending te herzien en/of te wijzigen als gevolg van externe wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verschillende factoren van de kostprijs.

5. De in de offertes en orderbevestigingen vermelde lengtes, oppervlakten of volumes worden zo nauwkeurig mogelijk maar slechts ter informatie vermeld, zonder enige bindende verplichting vanwege de verkoper.

6. De koper verstrekt de verkoper de volledige plannen, werktekeningen, uitvoeringsmaten, borderellen, modellen en in het algemeen alle documenten die nodig zijn voor de juiste vervaardiging van de stenen, zonder kosten voor de verkoper en op tijd voor de uitvoering. Op de werktekeningen moeten de stenen ten minste de afmetingen behouden die in de bestekken en borderellen zijn voorzien. Met name de staartlengten van de stenen mogen niet worden verminderd.

GOEDKEURING

7. Zelfs al worden de prijzen berekend op wagon, vrachtwagen of schip ter bestemming, moeten de goederen in alle opzichten in onze vestiging worden gecontroleerd vóór de verzending. De koper is verplicht zich te informeren over de datums van verzending, om tijdig de door hem noodzakelijk geachte controles te kunnen uitvoeren. Als deze controles niet plaatsvinden, wordt de goedkeuring van de goederen als definitief beschouwd en kunnen er dus geen klachten van welke aard dan ook in aanmerking worden genomen. Klachten over fouten in het legverband zijn alleen ontvankelijk onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze formeel en schriftelijk worden ingediend vóór de daadwerkelijke plaatsing van de stenen.

8. Wanneer de goedkeuring op grond van een bijzondere schriftelijke afwijking moet worden verleend op de plaats van uitvoering van de werken, geldt de uitvoering door de aannemer als een definitieve en onherroepelijke goedkeuring. In dat geval is artikel 11 c) van deze algemene voorwaarden van toepassing.

9. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken in blokken, platen enz. die de koper tijdens de verwerking vaststelt. In geval van verborgen gebreken in het materiaal is de garantie van de verkoper beperkt tot de vervanging van de goederen. De verkoper is nooit aansprakelijk voor gebreken in materiaal dat op vloerverwarming is gelegd.

TRANSPORT

10. Wanneer de stenen verkocht en aangenomen worden na geladen te zijn op de vrachtwagen, reizen ze voor rekening en op risico van de koper. Geen enkele klacht aangaande verlies, verzending, schade, valse verklaring of verkeerde richting wordt aanvaard, en dat niettegenstaande de verklaringen van niet-aansprakelijkheid voorzien door de transporteurs.

11. Wanneer de offerte ‘op vrachtwagen bestemming’ vermeldt, moet de plaats van bestemming over het hele traject langs een berijdbare weg bereikbaar zijn. De klant staat zelf in voor het lossen, binnen een in de bijzondere voorwaarden gestelde termijn. Eventuele extra tijd wordt aan de klant in rekening gebracht. In dat geval:
a) kan een eventuele verhoging van de transportprijs aan de overeengekomen prijs worden toegevoegd;
b) kan elke aanvraag voor het vervoer van een onvolledige lading aanleiding geven tot een transporttoeslag;
c) is de koper verplicht de goede staat van de goederen vóór het laden te controleren. In geval van beschadiging, verlies, breuk, valse verklaring of verkeerde bestemming moet hij daar onmiddellijk de verkoper en de transporteur van op de hoogte brengen. Zij kunnen desgevallend voor het lossen van de goederen een formele vaststelling van de schade eisen.

12. De eventuele stilstandkosten van het transportmaterieel zowel bij aankomst als bij vertrek zijn in ieder geval voor rekening van de koper.

13. Moeilijkheden met de douane moeten door de koper worden besproken, afgehandeld en gedragen.

14. Inlichtingen over transporttarieven en douanerechten worden slechts ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. Zij verplichten nooit de vervoermiddelen tegen de opgegeven prijzen te verschaffen.

TERMIJNEN

15. De termijnen die de verkoper en de koper onderling overeenkomen voor de levering of afhaling van de stenen zijn slechts indicatief. De verkoper verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de opgegeven termijnen na te leven, maar is in geen geval aansprakelijk in geval van vertraging. Bovendien kan geen enkele vertraging aanleiding geven tot verwijlinteresten of schadevergoeding, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen tussen de koper en de verkoper, ten laatste op het ogenblik dat de verkoper de bestelling bevestigt. Daarnaast moet de schade te verantwoorden zijn en zo snel mogelijk na de ingebrekestelling van de verkoper door de koper tegensprekelijk worden vastgesteld.
De leveringen vinden plaats naarmate de werkzaamheden aan normaal tempo vorderen, volgens de schriftelijke instructies die de koper te zijner tijd aan de verkoper geeft, maar met inachtneming van de tijd die na de overhandiging van de uitvoeringsdocumenten nodig is voor de voorbereiding en vervaardiging van de stenen.

16. De verkoper is geenszins aansprakelijk voor eventuele gevallen van overmacht die zich tijdens de uitvoering van het contract voordoen. Mogelijke gevallen van overmacht zijn: gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, gebrek aan transportmaterieel, ernstige arbeidsongevallen, slecht weer en, meer in het algemeen, elk element dat onafhankelijk is van de wil van de verkoper en dat de levering kan beïnvloeden.

17. De goederen moeten worden afgehaald binnen de termijn die de verkoper in overleg met de koper heeft vastgesteld. De verkoper doet geen afstand van dit recht wanneer hij, op verzoek van de koper, ermee instemt om ze langer dan de oorspronkelijk overeengekomen termijn op de werf te bewaren, steeds op risico van de koper. In dat geval staat het de verkoper vrij om facturen op te stellen of een voorschot te eisen en de betaling ervan opeisbaar te maken alsof de goederen werden geleverd, onverminderd eventuele vergoedingen voor de opslag, de huur van het bezette terrein, de behandeling enz.

18.Wanneer de verkoper een weigering van de koper van een al dan niet gelegde steen aanvaardt, is de tussenkomst van de verkoper strikt beperkt tot de levering van de vervangende steen vanuit zijn vestiging. Bovendien moet de koper zonder vergoeding zijn eigen materiaal, aandrijfkracht en personeel ter beschikking stellen voor de behandeling en het opnieuw laden van de stenen die definitief zijn geweigerd of die de verkoper ter plaatse kan bijwerken. De verkoper krijgt altijd de tijd die normaal en redelijkerwijs nodig is voor de vervanging.

OPMETING EN FACTURERING

19. De gehouwen stenen en de bewerkte boordstenen worden opgemeten volgens het kleinste rechthoekige parallellepipedum dat voor het vervaardigen van de stenen nodig is, voegen inbegrepen, met een minimale eenheidskubus van tien kubieke decimeter. Wanneer een of meer afmetingen in millimeter uitgedrukt zijn, worden de afmetingen van iedere steen voor het factureren naar boven afgerond tot op de volgende centimeter. De voor elke steen te factureren kubussen worden naar boven afgerond tot op de daaropvolgende kubieke decimeter. De gehouwen stenen die per vierkante meter geleverd worden, worden opgemeten volgens de kleinste rechthoek die het parement van de steen omschrijft, voegen inbegrepen, met een minimale eenheidsoppervlakte van tien vierkante centimeter. Wanneer een of meer afmetingen in millimeter uitgedrukt zijn, worden de afmetingen van iedere steen voor het factureren naar boven afgerond tot op de volgende centimeter. De voor iedere steen te factureren oppervlakte wordt afgerond tot op de daaropvolgende vierkante decimeter. Het minimum van tien vierkante decimeter is niet van toepassing op marmeren vloertegels (10, 15, 20, 30 mm dik), behalve in speciale gevallen. Wanneer boordstenen per lopende meter worden gemeten, worden de dollen toegevoegd aan de lengte. Convexe of concave boordstenen worden altijd per strekkende meter gefactureerd volgens de grootste ontwikkeling van de bogen tegen de hiervoor speciaal overeengekomen prijs.

20. Het herkappen of ineenwerken van de stenen, het hakken van de voegen, evenals de dokgaten, steentanggaten, spieboutgaten, vasthakingssponningen enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als ze op de uitvoeringstekening vermeld zijn. Beeldhouwwerk, graveerwerk, opschriften, balusters en gepolijste stenen worden altijd afzonderlijk in rekening gebracht. Stenen voor beeldhouwwerk worden enkel geboetseerd geleverd en te polijsten stenen enkel geschuurd.

21. Leveringen in gewaarborgde verpakkingen worden aangerekend en tegen de waarborgprijs teruggenomen voor zover ze FRANCO en in goede staat binnen de maand na de effectieve leverdatum naar de steengroeve worden teruggezonden.

22. Klachten zijn niet ontvankelijk als ze niet binnen een maand na de factuurdatum schriftelijk worden ingediend.

23. Fouten in een factuur zijn geen reden voor niet-betaling of niet-acceptatie.

BETALING

24.
a) Elke eerste bestelling wordt vóór het laden en zonder korting betaald.
b) Alle verdere facturen op termijn dienen gedekt te zijn door de kredietverzekeraar van de verkoper. Anders zijn onze leveringen contant te betalen.
c) De verkoper behoudt zich het recht voor om bij het afsluiten van om het even welke overeenkomst een naar behoren opgestelde afstand van schuldvordering of enige andere garantie te eisen die de goede uitvoering van de overeenkomst waarborgt.
d) Wanneer de krediettoestand van de koper verslechtert, behoudt de verkoper zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, van de koper de garanties te eisen die hij passend acht voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Als de koper weigert hieraan te voldoen, heeft de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

25. De leveringen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper, 30 dagen netto na de factuurdatum, zonder korting, eventueel met aanvaarde wissels, verdisconteerbaar op kosten van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn facturen te innen via domiciliëring.

26. De weegbelasting, de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en alle andere belastingen en lasten van welke aard dan ook, evenals elke verhoging van de belastingen en lasten op de goederen, het transport enz. zijn ten laste van de koper, zelfs wanneer de prijzen met franco levering zijn opgegeven.

27. Alleen kwijtingen die naar behoren zijn ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die de koper kan binden, zijn geldig.

28. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd.
Bovendien is de klant bij niet-betaling binnen een termijn van acht dagen na de verzending van een aangetekende brief krachtens de artikelen 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek, een schadevergoeding en intresten verschuldigd die conventioneel forfaitair zijn vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125 euro, dit alles onder voorbehoud van de herhaalbaarheid van de door de verkoper gemaakte kosten en erelonen in geval van betwisting en onder voorbehoud van de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

29. Wanneer de koper een van zijn verplichtingen niet nakomt, en in het bijzonder wanneer hij niet betaalt op een vervaldag, ongeacht de reden, heeft de verkoper het recht om elke uitvoering of verzending op te schorten en onmiddellijk de betaling te eisen voor alle gedane leveringen, alsook voor de afgewerkte of in bewerking zijnde stenen en om de overeenkomst te annuleren, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, onverminderd de eventueel aan hem verschuldigde schadevergoedingen en interesten.

30. Alle leveringen moeten in ieder geval op de overeenkomstige vervaldag worden betaald, niettegenstaande eventuele vorderingen van de koper wegens laattijdige of ondeugdelijke uitvoering. Dergelijke vorderingen en het verzoek om betaling van de leveringen zijn niet tegenstelbaar en moeten het voorwerp vormen van een afzonderlijke klacht.

31. Wanneer de koper een bestelling annuleert, is hij verplicht tot betaling van alle kosten die voortvloeien uit de annulering van het contract en van de eventuele stenen of werken die reeds zijn uitgevoerd op het moment van de annulering, en tot de vergoeding van de normale winstderving op de gehele bestelling. Het bedrag van deze kosten, reeds uitgevoerde stenen en werkzaamheden en winstderving zijn verhaalbaar op de koper door eenvoudige voorlegging van een factuur en dit ongeacht de redenen die de koper inroept voor de opzegging van de bestelling.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

32. De verkoper behoudt zich het eigendom van de goederen en koopwaar voor totdat de volledige betaling is verricht. De risico’s zijn voor rekening van de koper. De verkoper mag voorschotten inhouden om eventuele verliezen bij doorverkoop te dekken. In geval van annulering, ontbinding en/of beëindiging van de verkoop door de koper, blijven de ontvangen voorschotten eigendom van de verkoper.

AFSTAND VAN SCHULDVORDERING

33. In geval van doorverkoop van goederen die eigendom zijn van de verkoper, zelfs als ze verwerkt zijn, draagt de koper hierbij alle vorderingen die resulteren uit deze doorverkoop over aan de verkoper en stelt hij de verkoper in al zijn rechten ten opzichte van derden.

ALGEMENE VERORDENING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Alle persoonsgegevens die betrekking hebben op de koper of die voortvloeien uit de contractuele relatie, zoals gedefinieerd in de Europese verordening inzake gegevensbescherming 2016/679, worden verwerkt met inachtneming van deze laatste. Het beleid van de verkoper inzake de verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar via de volgende link.

VARIA

34. In geval van een geschil wordt de voorkeur gegeven aan bemiddeling. Als die mislukt, zal de meest gerede partij het geschil voor de rechter brengen.

35. Alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de commerciële of maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd, evenals die van de maatschappelijke zetel van de koper, zijn bevoegd om alle geschillen te berechten, met inbegrip van procedures in kort geding en vorderingen tot zekerheidstelling, alsmede vorderingen tot incasso. Alleen de verkoper kan de bevoegde rechtbank kiezen.

(septembre 2020)