Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens tegengestelde schriftelijke bepaling in de bijzondere voorwaarden, zijn de onderstaande bepalingen strikt van toepassing op al onze transacties.

OFFERTES

1. Onze offertes zijn slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding binnen de maand of binnen de optietermijn die in de bijzondere voorwaarden zijn bepaald.

2. Geen enkel werk of levering wordt voor onze rekening aangenomen zonder schriftelijke toestemming van onzentwege. De aan onze agenten toevertrouwde bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging door de directie van onze firma, hierna als “verkoper” aangeduid.

3. Telefonische mededelingen en e-mails moeten schriftelijk of per telefax bevestigd worden met een handtekening; zo niet behoudt de verkoper zich het recht voor ze als van nul en gener waarde te beschouwen.

4. Vanzelfsprekend is onze offerte geldig voor zover de, bij de bestelling overgemaakte documenten nauwkeurig overeenstemmen (bewerking, afmetingen van de stenen en hoeveelheid) met de documenten die dienden tot het opstellen van de prijsopgave. De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen te herzien bij elke wijziging die tot het ogenblik van de levering de verschillende elementen van de kostprijs zou beïnvloeden.

5. De lengten, oppervlakten of inhouden die wij in onze offertes of orderbevestigingen vermelden, worden enkel ter inlichting en zo juist mogelijk opgegeven, maar zonder enige verplichting onzentwege.

6. De volledige plans, werktekeningen, uitvoeringstekeningen op ware grootte, borderellen, modellen en in het algemeen alle documenten nodig voor de goede vervaardiging van de stenen, zullen kosteloos en te zijner tijd aan de verkoper bezorgd worden voor de uitvoering. Bij de uitvoering van de werktekeningen moeten de stenen minstens de afmetingen behouden die op de bestekken en borderellen voorkomen, meer bepaald mogen de staartlengten van de stenen niet worden verminderd.

GOEDKEURING

7. Zelfs al zijn de prijzen berekend op wagon, vrachtwagen of op schip ter bestemming, moet het nazien van de waar in ieder opzicht vóór de verzending in onze steengroeven geschieden; de koper is ertoe gehouden zelf de leverdata na te vragen om te zijner tijd de controles te doen die hij nodig zal achten. Als deze controle niet gebeurt, dan worden de goederen als definitief goedgekeurd beschouwd en kan dientengevolge geen enkele klacht meer aangenomen worden van welke aard ook. Worden enkel aangenomen, klachten wegens vergissingen in het muurverband, op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze werden ingediend vóór de definitieve plaatsing van de stenen.

8. Ingeval de goedkeuring na speciale en schriftelijke afwijking op de bouwplaats plaatsvindt, wordt overeengekomen dat het verwerken door de aannemer als definitieve en onherroepelijke goedkeuring geldt. In dit geval blijft artikel 11 c) van deze algemene voorwaarden ook van toepassing.

9. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die voorkomen in blokken, platen enz. gedurende het verwerken door de koper. In geval van verborgen gebreken in het materiaal is de garantie van de verkoper alleen beperkt tot vervanging van de leveringen. De verkoper staat nooit in voor welke gebreken dan ook van materiaal dat op een vloerverwarming wordt gelegd.

VERVOER

10. Wanneer de stenen verkocht en aangenomen worden na geladen te zijn op de vrachtwagen, reizen ze voor rekening en risico van de koper. Geen enkele klacht aangaande verlies, verzending, schade, valse verklaring of verkeerde richting wordt aanvaard, en dat niettegenstaande de verklaringen van niet-aansprakelijkheid voorzien door de transporteurs.

11. Wanneer de offerte “op vrachtwagen bestemming” vermeldt, moet de plaats van bestemming bereikbaar zijn langs een berijdbare weg over het hele traject. Het lossen gebeurt door de klant binnen een tijdsspanne zoals voorzien in de bijzondere voorwaarden, waarbij alle bijkomende tijd in rekening van de klant wordt gebracht. In dit geval:

  • a) mag iedere verhoging van de vervoerprijs t.o.v. de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht;
  • b) kan elke aanvraag tot het vervoeren van een onvolledige lading aanleiding geven tot een supplementaire vervoerprijs;
  • c) lis de koper ertoe gehouden de goede staat van de koopwaar vóór het lossen vast te stellen. In geval van schade, verlies, breuk, valse verklaring of verkeerde bestemming, moet hij onmiddellijk de verkoper en de transporteur daarvan op de hoogte brengen; deze kunnen desgevallend voor het lossen van de goederen een formele vaststelling van de schade eisen.

12. Alle stilstandkosten van het vervoermateriaal zowel bij de aankomst als bij het vertrek zijn in ieder geval ten laste van de koper.

13. Moeilijkheden met de douane zullen door de koper besproken, geregeld en gedragen worden.

14. De inlichtingen aangaande de vervoerprijzen en de douanerechten worden louter ter informatie gegeven, zonder garantie. Ze verplichten nooit de vervoermiddelen tegen de opgegeven prijzen te verschaffen.

LEVERINGSTERMIJNEN

15. De voor onze leveringen overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Een vertraging in de levering kan noch aanleiding geven tot verwijlinteresten, noch tot schadevergoeding tenzij uiterlijk bij de orderbevestiging van de verkoper speciaal tussen de koper en de verkoper overeengekomen werd dat er de schade wel vergoed zal worden als eventuele de schade aanzienlijk is en in aanwezigheid van beide partijen werd vastgesteld via een ingebrekestelling door de koper binnen de kortste termijnen.
De leveringen zullen geschieden naargelang de normale vordering van de werkzaamheden, conform de schriftelijke instructies die de koper te zijner tijd aan de verkoper zal geven, maar rekening houdend met de termijn die, na de overhandiging van de uitvoeringsdocumenten, nodig is voor de voorbereiding en de fabricage van de stenen.

16. Alle gevallen van overmacht zijn ten voordele van de verkoper en ontlasten hem geheel van zijn aansprakelijkheid. Worden als zulks aanzien: gedeeltelijke of volledige werkstakingen, lock-outs, gebrek aan vervoermiddelen, erge ongevallen in de steengroeve, slecht weer enz.

17. De goederen moeten binnen de overeengekomen termijn afgehaald worden. De verkoper ziet van dit recht niet af wanneer hij op aanvraag van de koper aanvaardt deze op zijn terreinen te houden na de oorspronkelijk afgesproken termijn, en dit altijd op eigen risico van de klant. In dit geval staat het de verkoper vrij facturen op te maken of en voorschot te eisen en de betaling ervan opeisbaar te maken, net alsof de koopwaren geleverd waren en dit zonder het recht te verminderen, vergoedingen te eisen voor het opslaan, de huur van het bezette terrein, de behandeling enz.

18. In geval van aanvaarding door de verkoper van de weigering door de koper van een al dan niet geplaatste steen, beperkt de tussenkomst van de verkoper zich strikt tot de levering, af zijn vestiging, van de vervangingssteen. Bovendien zal de koper zonder vergoeding, zijn materiaal, de drijfkracht en zijn personeel moeten ter beschikking stellen voor de behandeling en het opladen van de stenen die definitief geweigerd werden of voor de stenen di de verkoper bij hem kan bijwerken. De verkoper zal altijd over de leveringstijd beschikken die normaal nodig is voor de vervanging.

HET METEN EN FACTUREREN

19. Het meten van de gehouwen stenen en van de bewerkte boordstenen geschiedt volgens het kleinste rechthoekige parallellepipedum dat voor het vervaardigen van de stenen nodig is, voegen inbegrepen, met een minimale eenheidskubus van tien kubieke decimeter. Wanneer een of meer afmetingen in millimeter uitgedrukt zijn, worden de afmetingen van iedere steen voor het factureren naar boven afgerond op de volgende centimeter. De voor iedere steen te factureren inhoud wordt afgerond op de daarop volgende kubieke decimeter. Het meten van de gehouwen stenen die per vierkante meter geleverd worden, geschiedt volgens de kleinste rechthoek die het parement van de steen omschrijft, voegen inbegrepen, met een minimale eenheidsoppervlakte van tien vierkante centimeter. Wanneer een of meer afmetingen in millimeter worden uitgedrukt, wordt iedere steen tegen de volle daarop volgende centimeter gefactureerd. De voor iedere steen te factureren oppervlakte wordt afgerond op de daarop volgende vierkante decimeter. Het minimum van tien vierkante centimeter op vloertegels voor marmerwerk (van 10, 15, 20, 25 en 30 mm dikte) is niet toepasselijk. Wanneer het meten van boordstenen per lopende meter geschiedt, worden de dollen bij de lengte gevoegd, de convexe of concave boordstenen worden altijd per strekkende meter gemeten volgens de grootste ontwikkeling van de bogen gefactureerd tegen de hiervoor speciaal overeengekomen prijs.

20. Het herkappen of het ineenwerken van de stenen, het hakken van de voegen, evenals de dokgaten, steentanggaten, spieboutgaten, vasthakingssponningen enz. zijn ten laste van de koper, zelfs wanneer ze op de uitvoeringstekening vermeld zijn. Beeldhouwwerk, graveerwerk, opschriften, balusters en gepolijste stenen worden altijd afzonderlijk in rekening gebracht. De stenen voor beeldhouwwerk, zullen enkel geboetseerd geleverd worden, de te polijsten stenen zullen enkel geschuurd geleverd worden.

21. Wat de leveringen in gewaarborgde verpakkingen betreft, worden deze aangerekend en tegen de waarborgprijs teruggenomen voor zover ze FRANCO en in goede staat binnen de maand van de levering naar de steengroeve worden teruggezonden.

22. Klachten worden niet aanvaard indien ze niet binnen de maand van datum van de factuur schriftelijk geformuleerd worden.

23. De vergissingen in een factuur kunnen geen aanleiding geven tot niet-betaling of niet- aanvaarding.

BETALING

24.

  • a) Elke eerste bestelling wordt vóór het laden en zonder korting betaald.
  • b) Alle verdere facturen op termijn dienen gedekt te zijn door de kredietverzekeraar van de verkoper. Bij gebrek daaraan dienen onze leveringen contant betaald te worden.
  • c) Daarenboven behoudt de verkoper, vanaf het afsluiten van het contract voor welke opdracht dan ook, zich het recht voor een afstand van schuldvordering te eisen in de vereiste vorm of enige andere waarborg om de goede afloop van het contract te verzekeren.
  • d) Wanneer de krediettoestand van de koper verslechtert, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een koop, geschikte garanties te eisen van de koper om een goede uitvoering van de aangegane verbintenis te waarborgen. Het weigeren om daarop in te gaan, geeft de verkoper het recht de koop geheel of gedeeltelijk te annuleren.

25. De leveringen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper, netto, zonder korting, 30 dagen na factuurdatum, eventueel via aanvaarde wissels, verdisconteerbaar op kosten van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn facturen via domiciliëring te innen.

26. Een weegheffing, de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en alle mogelijke heffingen en belastingen, alsook alle toegepaste of toe te passen verhogingen van de heffingen of belastingen op goederen, vervoer enz. zijn ten laste van de koper, zelfs wanneer de prijzen met franco levering zijn opgegeven.

27. Zijn alleen geldig kwijtingen die naar behoren ondertekend zijn door de wettige vertegenwoordiger of de persoon die de onderneming mag binden.

28. In geval van wanbetaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien dient de klant, in geval van niet-betaling binnen een termijn van acht dagen na het verzenden van een aangetekende aanmaningsbrief, krachtens artikel 1139,1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding te betalen die conventioneel forfaitair is vastgesteld op 10% van het niet-betaalde bedrag met een minimum van 125 euro, dit alles onder voorbehoud van de herhaalbaarheid van de gemaakte kosten en de betaalde honoraria door de verkoper bij geschil en onder voorbehoud van de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

29. Ingeval de koper een van zijn verplichtingen niet nakomt, en met name een rekening op de vervaldag ervan niet betaalt, om welke reden dan ook, heeft de verkoper het recht om de verdere uitvoering of verzending stop te zetten en onmiddellijk de betaling van al de gedane leveringen, alsook van de afgewerkte of in bewerking zijn de stenen te eisen, en de koop de ontbinden, zonder enige aanmaning noch rechterlijke tussenkomst en dit zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding die hem toekomt.

30. In ieder geval zullen de betalingen van de leveringen op de vervaldag ervan moeten uitgevoerd worden, niettegenstaande alle eventuele vorderingen van de koper wegens laattijdige of ondeugdelijke uitvoering; deze aanspraken en het verzoek om betaling van de leveringen zullen niet tegenstelbaar zijn en moeten het voorwerp vormen van een afzonderlijke klacht.

31. Het annuleren door de koper van een bestelling verplicht deze tot de betaling van alle kosten die door de opzegging van het contract teweeg worden gebracht, tot het betalen van de stenen of werkzaamheden, die op het ogenblik van de opzegging al zouden zijn uitgevoerd, alsook tot betaling van de normale winstderving op de volledige bestelling. Het bedrag van deze kosten, stenen en uitgevoerde werkzaamheden en de winstderving zijn verhaalbaar op de koper door eenvoudige voorlegging van een factuur en dit ongeacht de redenen die de koper inroept voor de opzegging van het contract.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

32. De goederen en/of leveringen blijven de volle eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuurbedrag. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De verkoper mag de voorschotten behouden om het eventuele verlies bij doorverkoop te compenseren. De verkoper behoudt tevens de voorschotten ontvangen zelfs ingeval van annulatie, verbreking en/of weigering van de verkoop door de koper.

AFSTAND VAN SCHULDVORDERING

33. In geval van doorverkoop van goederen, zelfs verwerkt, die eigendom zijn van de verkoper, draagt de koper nu al alle vorderingen die resulteren uit deze doorverkoop aan de verkoper over en stelt hij de verkoper in al zijn rechten ten opzichte van derden.

ALLERLEI

34. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de commerciële zetel van de verkoper zich bevindt, alsook deze van de woonplaats van de koper zijn alleen bevoegd om alle geschillen te berechten, met inbegrip van gevallen van verzoek om voorlopige beslissing van een rechter en de rechtsvordering ter waarborg zowel als alle incasseringen van schuldvorderingen; daarbij ligt de keuze van het rechtsgebied alleen bij de verkoper.

(25 januari 2017)